Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerjiyi verimli kullanmak çağımızın ve ülkemizin en önemli meselelerinden biridir. Mevcut enerjinin %30-%40 ‘ının binalarda harcanması gerekçesiyle, enerji verimliliği çalışmalarının ciddi bir kısmı da binalarda enerjinin verimli kullanılmasını kapsamaktadır. Ülkemizdeki enerji verimliliği çalışmaları kapsamında Enerji Kimlik Belgesi bir kavram olarak 2005 yılında hayatımıza girmiştir.


“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.


Bu belge ile binanın işletimi ve kullanımı sırasında performans ölçümü yapılabilecektir. Belge aynı zamanda beyanname olacak, enerji tüketim sınıfını gösterecek, başka bir ifade ile binanın nüfus kağıdı gibi olacaktır.


Binanın; ısıtma, sıhhi sıcak su,soğutma, havalandırma,aydınlatma faktörlerinde ayrı ayrı değerlendirilip bunların sonucunda toplam bir sınıfa tabi tutulmasıdır. Bu sınıflar beyaz eşyalarda olduğu gibi (A–B–C–D–E–F–G) şeklindedir. Alınabilecek en iyi sonuç A, en kötüsü ise G’dir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ÖRNEĞİ
Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mudur?

01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatına başvurulan binalarda zorunludur. Yapı kullanım izin belgesi aşamasında belediyelerce istenmektedir.


2011’den önceki binalar için ise son düzenlemeler ile en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar bu belgeyi edinmek zorunludur.


Enerji Kimlik Belgesi (EKB), aşağıda belirtilen yapılar için zorunlu değildir:


 • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
 • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
 • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
 • Seralar, Atölyeler,
 • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
 • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar
Mevcut ve Yeni Binalarda İşleyiş Nasıldır?
 • Mevcut binalarda bu iş için yetkilendirilen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri’ne başvurularak 1 Ocak 2020 yılına kadar alınması gerekmektedir.
 • Binanın tamamı için hazırlanması şarttır. İstenirse kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı da düzenlenebilir.
 • Yeni yapılacak binalarda binanın projesini hazırlayan Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Şirketleri’nde çalışan EKB uzmanı mimar ve mühendisler tarafından düzenlenecektir.
 • Yeni binalar en fazla C sınıfı enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olmalıdır.
 • Düzenleme tarihinden itibaren 10 süre ile geçerlidir.
 • Binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir tadilat yapılması halinde, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.
 • Binanın veya bağımsız bölümlerin alım, satım veya kiraya verme ile ilgili işlemlerinde düzenlenmiş olması şartı aranır.
Enerji Kimlik Belgesi’ni Kim ya da Kimler Düzenler?

Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluş sayılır.


Bu kuruluşların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yayınlanmaktadır. YEGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aşağıdaki linkte yer almaktadır:

ENERJİ KİMLİK BELGESİ VERMEYE YETKİLİ KURULUŞLAR
Enerji Kimlik Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Enerji Kimlik Belgesi için gerekli evraklar Yeni ve Mevcut Binalar olarak ayrılmaktadır.

Yeni Binalarda;
 • Mimari Proje
 • Yapı Ruhsatı
 • Isı Yalıtım Hesap Raporu
 • Mekanik Proje
 • Elektrik Projesi
Mevcut Binalarda;
 • Mimari Proje (Bulunamıyorsa Röleve Projesi)
 • Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanma İzin Belgesi Örneği
 • Isı Yalıtım Hesap Raporu
 • Enerji Kimlik Belgesi Talep Formu
 • Isı Yalıtım Sözleşmesi