Uygulama
 • Uygulama şartları
  • Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
  • Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
  • Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
 • Subasman hazırlığı
  • İpinde ve terazisinde olmasına dikkat edilerek, kullanılan yalıtım levhasının kalınlığına göre seçilen subasman profili, en fazla 50 cm. aralıklarla subasman profili montaj seti (SMS01) yardımı ile yüzeye sabitlenir. Ayrıca, duvar ile subasman profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıklardaki plastik takozlar (ST003/ST005/ST008/ST010) kullanılabilir. Köşe bağlantıları ise, subasman profillerinin köşeye uygun olarak açılı kesilmesiyle oluşturulur.
 • Isı yalıtım levhalarının döşenmesi
  • Yapıştırma Harcının Hazırlanması
   Çimento esaslı yapıştırma harçları weber.therm maxifix /weber.therm A1 plus 25 kg’lık bir torbaya önerilen oranda su eklenerek düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılıp, uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 2 saattir. Akrilik esaslı yapıştırıcı weber.therm flex ise kullanıma hazırdır. İstenildiği takdirde uygulamayı kolaylaştırmak adına içerisine önerilen oranda Portland çimento eklenip düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla iyice karıştırılarak da kullanılabilir. Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında, her iki ürün için farklı metodlar kullanılmalıdır.

   Noktasal Yapıştırma Metodu
   Çimento esaslı weber.therm grubu yapıştırma harçları, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm. kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır. Ortada kalan bölüme 3 büyük parça harç noktasal olarak uygulanır. Isı yalıtım levhası yüzey alanının %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir.

   Dişli Mala Metodu
   Çimento esaslı weber.therm grubu yapıştırma harçları, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm. kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır. Ortada kalan bölüme 3 büyük parça harç noktasal olarak uygulanır. Isı yalıtım levhası yüzey alanının %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir. Akrilik esaslı weber.therm flex, dişli çelik mala yardımıyla yüzeye veya ısı yalıtım levhasına tamamen yayılmalıdır. Bu yöntem, uygulama yapılacak yüzeyin çok düzgün olduğu durumlarda, çimento esaslı weber.therm grubu yapıştırma harçları için de tercih edilebilir.

   Isı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi
   Isı yalıtım levhaları duvarın alt kısmından başlanarak yukarı doğru aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenir. Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Hasarlı levhalar kullanılmamalı, kenarları aşınmış levhalar ise uygulama öncesinde törpüleme işlemine tabi tutulmalıdır.

   Yapıştırıcı uygulandıktan sonra yalıtım levhaları, duvar yüzeyine bitiştirilerek yerleştirilir. Yerleştirme esnasında, levhalar arasında mümkün olduğunca boşluk bırakılmamalıdır. İnce boşluklar ısı yalıtım bandı veya köpük kullanılarak doldurulmalı, 4 mm.’den daha büyük aralıklar mutlaka aynı tip ısı yalıtım malzemesi kullanılarak kapatılmalıdır.

   Şaşırtma için köşelerde sadece tüm ve yarım levhalar kullanılmalı, şaşırtma ayarı için gerekebilecek yarımdan küçük parçaların köşelere denk gelmemesine dikkat edilmelidir.

   Yüzey dışına çıkan levhaların kenarları yapıştırıcı kuruduktan sonra düzeltilmelidir. Balkon altı, lento vb. bina çıkmalarında yatay ısı yalıtım levhaları, ona dik gelen ısı yalıtım levhası ile örtülecek şekilde yerleştirilmelidir. EPS ve XPS ile yapılan uygulamalarda toleranslar dahilindeki yüzey taşmaları törpülenmelidir.

   Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken yüzeydeki pencere vb. boşluklara dikkat edilmelidir. Bu bölümler çatlamaya karşı riskli bölgeler olduğundan ısı yalıtım levhaları tam levhadan L şeklinde kesilmek sureti ile köşe çıkartılarak yerleştirilmelidir. Pencere ve kapılarda, ısı yalıtım levhaları kaba yapının dışına taşacak şekilde yerleştirilmeli, yapıştırıcı kuruduktan sonra ısı yalıtım sistemi ile kapı-pencere kasası arasına kapı pencere profili (TKP01) ya da ısı yalıtım bandı yerleştirildikten sonra fazlalıklar kesilmelidir.
 • Isı yalıtım levhalarının dübellenmesi
  • Dübel Sayısı
   Dübellemenin amacı sistemin rüzgar ve türbülans etkilerinden zarar görmesini engellemektir. Genellikle, uygulamalarda kullanılacak dübel sayısı 6 dübel/m² esas alınarak hesaplanır. Ancak m² başına kullanılması gereken ideal dübel sayısını bina yüksekliği ve bina çevresindeki çevre koşulları belirlemelidir. Özellikle bina kenarlarında, rüzgarın kuvvetinden dolayı kullanılacak dübel sayısı önem taşır. Binanın cephe yüksekliği genişliğinden büyükse, kenar alanı genişliğin %10’u olarak hesaplanır. Eğer yükseklik genişlikten küçük veya aynıysa, kenar alanı yüksekliğin %10 u olarak hesaplanır. Kenar alanın 1 metreden daha az hesaplandığı durumlarda kenar alan 1 metre kabul edilmelidir. Tablo 1'deki bilgiler yüksekliği 50 metreye kadar olan binalar içindir, rüzgar hızı ise 135 km/h olarak sınırlandırılmıştır.

   Dübel Şeması
   Dübeller yerleştirilirken en çok tercih edilen yöntem, ısı yalıtım levhasının ortasında ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde dübellerin yerleştirilmesidir.

   Bir diğer yöntem ise her levhaya üçer dübel yerleştirilmesidir.Dübeller yerleştirilirken levha kenarlarından 5’er cm. kadar mesafe bırakılmalıdır.

   Ayrıca kenar alanlarında uygulama, köşelerden yatayda en fazla 40 cm., dübeller arasında yukarıdan aşağıya ise 25 cm. olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

   Pencere kenarlarında ise dübelleme, levhaların yüzeyden kopma riskini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

   Dübelleme
   Dübelleme, yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra, yüzeyde çıkıntı yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu süre 20°C ortam sıcaklığında 24 saattir. Kullanılacak dübel seçimi ve açılması gerekli derinliğin tespiti göz önüne alınarak, uygulamanın yapılacağı duvarın özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Dübellerin sağlam yerleşmesi sağlanmalı, sağlam yerleştirilmemiş dübel çıkarılarak yanına yeni dübel çakılmalıdır. Açık kalan delik aynı tür ısı yalıtım malzemesi ile doldurulmalıdır. Seramik ve sağlam olmayan sıvalı yüzeyler dübelleme işlemi için uygun değildir.
 • Bina köşelerinin oluşturulması
  • Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında, köşeler çatlama riski en yüksek olan ve aynı zamanda mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerdir. Bu nedenle köşe profilleri ile desteklenmelidirler. Weber mantolama sistemlerinde, alüminyum (AKP01), kendinden fileli alüminyum (AKPF2) ve kendinden fileli PVC (TKP02) olmak üzere 3 çeşit köşe profili bulunmaktadır. Kendinden fileli profilleri kullanmak işçilik ve zamandan kazandırdığı gibi, yanlış uygulama riskini de en aza indirmektedir.

   Filesiz alüminyum köşe profili uygulaması
   Alüminyum köşe profilleri (AKP01) köşelere çimento esaslı weber.therm grubu yüzey sıvaları ve akrilik esaslı yüzey sıvası weber.therm flex ile yerleştirilir ve üzerine donatı filesi (GFT01) köşelerden en az 20 cm. dönecek şekilde uygulanır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi en az 10 cm. bu uygulamanın üzerine bindirilir.

   Kendinden fileli köşe profili uygulaması
   Kendinden fileli köşe profilleri (AKPF2 / TKP02 ) yüzeye yerleştirilirken, köşe profilinin genişliğinde ince bir kat weber.therm maxiplast / weber.therm B1 plus / weber.therm B1 K plus / weber.therm flex uygulanır, profil üzerine yerleştirilir ve şekilde belirtildiği gibi üzerine donatı filesi uygulanır.
 • Damlalıklı köşe profillerinin yerleştirilmesi
  • Damlalıklı köşe profilleri (TDP04), köşelere weber.therm maxiplast / weber.therm B1 plus / weber.therm B1 K plus / weber.therm flex yardımıyla sabitlenir ve üzerine donatı filesi (GFT01) yerleştirilir. Yerleştirme sırasında profilin terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.
 • Dilatasyon profillerinin yerleştirilmesi
  • Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri, dış cephe ısı yalıtım sisteminde de korunmalı, kesinlikle sıva ve yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalı; bu bölümlerde dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Dilatasyon derzinin iki yanına ince bir kat weber.therm maxiplast / weber.therm B1 plus / weber.therm B1 K plus / weber.therm flex uygulanır, profil yerleştirilir ve donatı filesi, dilatasyon profili uygulama detayında gösterildiği gibi fileli kısımların üzerine binecek şekilde uygulanır. Dilatasyon profillerinin (DPT01/DPT02) ek yerlerinde, yukarıdaki profil üstte kalacak şekilde en az 10 cm. birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.
 • Fuga profillerinin yerleştirilmesi
  • Isı yalıtım levhaları, aralarında arzu edilen derz boyutu kadar boşluk bırakılarak döşenir. Derzin arkada kalan bölümüne, ısı yalıtımın sürekliliğini sağlamak amacıyla, uygun boyuttaki ısı yalıtım bandı yerleştirilir. Yalıtım bandı uygulamasından sonra derz aralarına fuga profilleri (PFP030 / PFP050), weber.therm maxiplast / weber.therm B1 plus / weber.therm B1 K plus / weber.therm flex yardımıyla yerleştirilir. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarlarının üzerlerine bindirilir ve üzeri sıvanır. Profillerin terazisinde ve özellikle köşelerde gönyesinde olmasına dikkat edilmelidir. Arzu edildiği takdirde, fuga profillerinin üzerleri boyanarak dekoratif görünüm kazandırılılabilir.
 • Kapı-Pencere profillerinin yerleştirilmesi
  • Kapı veya pencere kasası ile ısı yalıtım levhasının arasına kapı pencere profili uygulama detayında gösterildiği şekilde (TKP01) yerleştirilir. Profilin fileli kısmı weber.therm maxiplast / weber.therm B1 plus / weber.therm B1 K plus / weber.therm flex yardımıyla duvara sabitlenir. Son kat uygulama sonrasında koruyucu kağıt bant çıkarılıp, temiz bir yüzey elde edilebileceği gibi, kağıt bandın yapışık olduğu PVC kolayca kırılarak profilden tamamen koparılabilir.
 • Sıva ve donatı filesi uygulaması
  • Isı yalıtım levhalarının yapıştırma ve dübellenmesi işlemlerinden sonra yüzey sıvası uygulamasına geçilebilir. Uygulama için weber.therm grubu çimento esaslı yüzey sıvaları 25 kg’lık bir torbaya önerilen miktarlarda su eklenerek tercihen düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılıp çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi ortalama 2 saattir.

   Akrilik esaslı yüzey sıvası weber.therm flex ile sıva işlemi için ağırlıkça %30'a kadar portland çimentosu ilave edilerek düşük devirli bir mikser veya mala ile iyice karıştırılarak hazırlanan harç kullanılır. Harç yüzeye çelik mala ile çekilir. Yüzey sıvasının uygulama kalınlığı her bir katta en fazla 2 mm. olmalı, toplam iki katta 4 mm.’yi geçmemelidir. Her iki tip yüzey sıvası için de, henüz kurumamış sıvanın üzerine donatı filesi, yukarıdan aşağıya doğru, bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Birleşim yerlerinde donatı filesi, her zaman 10 cm. üst üste bindirilerek uygulanmalıdır

   Filesiz köşe profili kullanılması halinde köşelerde donatı filesi en az 10-20 cm. döndürülmelidir. Kapı ve pencere köşelerinde ikinci bir kat donatı filesi ayrıca çapraz olarak yerleştirilir. İkinci kat sıva uygulamasına 3-4 saat ( 20°C ortam sıcaklığında ) sonra geçilmelidir. Uygulama sonrasında yüzey, dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.
 • Dekoratif dış cephe proffillerinin yerleştirilmesi
  • Çimento esaslı weber.therm maxifix / weber.therm A1 plus, akrilik esaslı weber.therm flex, ince dişli bir mala ile dekoratif dış cephe profillerinin arkasına sürülür ve profiller yüzeye sabitlenir. Birleşim yerleri elastik tesviye macunu ile düzeltilir. Üzeri saçak vb. şekilde kapalı olmayan bölümlerde, profillerin sadece üst kısımlarına ince bir tabaka silikon uygulaması önerilir.
 • Son kat kaplama uygulaması
  • Yüzey sıvası olarak weber.therm maxiplast / weber.therm B1 plus / weber.therm B1 K plus kullanılması durumunda son kat kaplama uygulamasına, sıva uygulamasından en az yedi gün sonra geçilmelidir. Bu süre weber.therm flex için 2-3 gündür (20°C ortam sıcaklığında).

   Son kat uygulaması tavsiye edilen uygulama şartlarına uygun olarak gerçekleştirmelidir.
TEKNİK DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ